Tuesday, 31 July 2012

Interaksi 5 - Pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia


Kuliah 5

Pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia
•    Kemajmukan etnik dalam proses politik di Malaysia
•    Kerjasama politik dan hubungan etnik

Konsep Modenisasi dan pembangunan politik

1.    Matlamat pembangunan ekonomi ialah untuk mencapai  kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dengan mewujudkan masyarakat perindustrian
2.    Matlamat pembangunan politik ialah pembinaan negara bangsa
3.    Maksud negara bangsa ialah suatu wilayah yang mempunyai sempadan, pemerintahan atau kerajaan dan warganegara (bangsa))
4.    Ada pendapat yang mengatakan satu negara perlu dibentuk daripada satu bangsa contoh Jepun membentuk negara Jepun.
5.    Oleh itu di Malaysia perlu ada satu bangsa Malaysia bagi negara Malaysia.
6.    Kesan peperangan, migrasi dan penjajahan terdapat bangsa yang tidak bernegara atau negara yang tidak berbangsa.
7.    Bagi Malaysia, matlamat pembangunan modenisasi politik ialah pembinaan negara bangsa.
8.    Pembinaan negara bangsa dapat dicapai melalui beberapa kaedah yang bersifat top-down iaitu penghayatan ideology negara, penerapan dasar-dasar awam yang ditentukan oleh pihak kerajaan, pemupukan semangat nasionalisme melalui simmbol dan ritual negara.
9.    Pembangunan politik berlaku dalam tiga proses iaitu:
i.    Perbezaan struktur politik iaitu perubahan struktur politik yang bersifat feudal kepada struktur politik yang berpegang kepada prinsip pembahagian kuasa pemerintahan antara tiga badan yang saling terpisah dan mengawasi antara satu sama lain iaitu kehakiman, perundangan dan eksekutif.
ii.    Sekularisasi budaya politik ialah perubahan budaya politik daripada budaya politik feudal dan tidak memisahkan antara agama dengan negara kepada budaya politik yang memisahkan kedua-dua unsur tersebut
iii.    Penyertaan politik yang besar oleh rakyat ialah apabila rakyat berhak menentukan pemimpin mereka.
10.    Pembangunan politik dalam demokrasi pula ialah apabila ada unsur-unsur tersebut dalam sistem politik iaitu:
i.    Parti politik
ii.    Majlis perwakilan rakyat atau parlimen
iii.    Perlembagaan negara
iv.    Pilihanraya
11.    Ringkasnya, ke empat unsure tersebu adalah ukuran kepada pengamalan demokrasi bagi sesebuah negara.

Pelaksanaan Modenisasi dan Pembangunan Politik di Malaysia
1.    Kesan daripada penjajahan British di Malaysia, Malaysia menerima modenisasi  dan menjadikan Eropah adalah model modenisasi dalam pembangunan politik dan pembangunan ekonomi.
2.    Cabaran bagi Malaysia ialah Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat kesan daripada migrasi, penjajahan, gabungan wilayah yang berbeza, gabungan etnik yang berbeza, gabungan kerajaan yang berbeza.
3.    Pembinaan negara bangsa Malaysia menggunakan kaedah top-down iaktu melalui dasar-dasar kerajaan dan program-program yang dirancang. Antaranya ialah:
•    Program penghayatan Rukunnegara
•    Penerapan dasar awam iaitu Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Pembangunan Wawasan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan Malaysia
No comments:

Post a Comment