Tuesday, 31 July 2012

Interaksi 2-Konsep Asas dalam Hubungan EtnikKuliah 2:

Konsep-Konsep Asas dalam Hubungan Etnik

Konsep Masyarakat
Kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota sesebuah masyarakat. Jaringan erat wujud dalam anggota tersebut, khususnya melalui hubungan bersemuka.


Etnik
Sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hamper seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Konsep etnik mempunyai erti yang berkaitan rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa. Ras dan bangsa memberikan penekanan pada perbezaan fizikal atau sifat-sifat biologi antara sesama manusia. Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam, pakaian, pandangan kecantikan, kegiatan ekonomi, hiburan. Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Melanau, dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik.

Etnisiti merujuk kepada rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. Wujud satu kebudayaan atau sub budaya yang menyatukan anggotanya dengan satu tingkahlaku yang sama.

Etnosentrisme
Etnosentrisme pula merujuk kepada kepercayaan atau rasa bangga yang wujud dalam kalangan anggota sesebuah kelompok etnik bahawa budaya mereka adalah lebih baik daripada kelompok lain.

Ras dan Rasisme
Ras dan Etnik kerap kali dicampur aduk sehingga maknanya menjadi lebih kurang sama.

Ras bolah dikatakan sebagai kelompok sosial yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal-biologikal nyata seperti warna kulit, warna mata dsbnya.

Rasisme
Pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan ras semata-mata dan ini ditunjukkan secara terbuka melalui tindakan terbuka. Ia berkaitrapat dengan konsep prejudis dan stereotaip, diskriminasi

Prejudis: pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yang tersemat dalam hati seseorang atau kelompok etnik tertentu; prejudis tidak diluahkan secara terbuka. Apabila prejudis disuarakan, prejudis menjadi stereotaip.

Stereotaip: Kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu etnik.orang Belanda itu bersifat kedekut.

Diskriminasi: Pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif seseorang atau kelompok etnik terhadap anggota lain. Ia merupakan perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata.
 
Konsep Budaya:
Budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu, budhi dan daya.  Budhi ialah kecergasan fikiran dan akal, daya pula ialah perkataan Melayu iaitu kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Oleh itu jika dicantum ia menjadi tenaga fikiran, usaha rohani dan kuasa menggerakkan jiwa

Dalam Kamus Dewan budaya bermaksud kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir), berkelakuan dall.

Budaya mengikut Kamus Falsafah  (1996) membawa maksud cara hidup manusia, termasuk sikap, nilai, kepercayaan, sastera, sains, bentuk persepsi dan kebiasaan dalam bertindak dan berfikir

Kesimpulannya budaya ialah: suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, sususnan organisasi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai.

1. Cara hidup yang diamalkan  oleh kumpulan tertentu meliputi sistem sosial, politik, ekonomi, agama, kepercayaan, adat resam, sikap, dan nilai.
2. Ciri-Ciri budaya:
dipelajari, dikongsi, bersifat sejagat, diwarisi, berubah-ubah,mempunyai unsur simbolik, adanya pandangan global (world view)
3. Budaya dibahagikan kepada budaya kebendaan dan bukan kebendaan. Kebendaan seperti rumah, kereta, perahu, senjata dsbnya. Bukan kebendaan seperti kepercayaan, adat istiadat, undang-undang.
4. Adat resam menjadi petunjuk kepada individu untuk bertingkahlaku dalam mayarakat.
5. Bahasa menjadi alat penting untuk berkomunikasi
6. Agama adalah satu sistem nilai kepercayaan dan amalan hidup yang menjadi perlembagaan dalam hidup masyarakat.
7. Budaya memberikan identiti kepada sesuatu kelompok dalam aspek cara pengendalian hidup. Namun ada budaya yang diambil kesan daripada pertembungan dengan pengaruh budaya lain.
8. Kepentingan budaya:
Untuk membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti bangsa
Memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan bercirikan kerohanian, kemanusiaan, semangat dan mental.
Ia menjadi identiti kepada masyarakat dan keturunannya
Ia diwarisi daripada satu keturunan kepada satu keturunan yang lain.
Budaya adalah himpunan  nilai yang lengkap sama ada dari segi intelektual dan kebendaaan yang dapat diwarisi untuk memenuhi keperluan masyarakat yang disesuaikan dengan keadaan sekelilingnya.

Konsep Perpaduan dan Integrasi

Perpaduan: satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan Negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identity dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tana air.

Integrasi: satu proses bagi mewujudkan sati identity nasional dalam kalangan kumpulan terpisah dari segi kebudayaan, social dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Unsur integrasi terdiri daripada-integrasi wilayah, ekonomi, kebudayaan, social, pendidikan, politik
Integrasi wilayah bertujuan untuk mengurangkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi dan sosial antara yang maju dan kurang maju contohnyan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur atau Semenanjung dan Sabah/Sarawak
Integrasi ekonomi bertujuan untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik
Integrasi kebudayaan ialah membentuk satu kebudayaan kebangsaan
Integrasi sosial ialah merangkumi usaha-usaha untuk menyatupadukan rrakyat melalui aktiviti sosial antaranya sukan, pendidikan (aktiviti kokurikulum), kesihatan dan sebagainya
Integrasi pendidikan bertujuan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi JERI. Contoh penubuhan sekolah Wawasan, Sekolah Kluster dan Sekolah Bestari
Integrasi politik bertujuan untuk menyatukan rakyat melalui kerjasama politik seperti Parti Perikatan

Segregasi: pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara.

Akomodasi: 
1. Proses yang memerlukan setiap kumpulan etnik menghormati norma dan nilai kumpulan etnik yang lain. Mereka juga akan mempertahankan budaya hidup masing-masing.
2. Proses akomodasi jelas kelihatan dalam pemerintahan apabila setiap kumpulan etnik mempunyai wakil dalma bidang ekonomi, pendidikan mereka saling memerlukan.
3. Switzerland ialah Negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etnik Jerman, Perancis dan Itali saling membuat penyesuaian antara mereka.

Akulturasi: satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza. Ia terjadi apabila satu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri.

Asimilasi: satu proses percantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Kejayaan asimilasi bergantung kepada kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti.

Amalgamasi: satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Cara utama ialah melalui perkahwinan campur.

Pluraliti:  Pluralisme budaya bukan fenomena baru. Interaksi antara pelbagai budaya seperti Arab Islam, Hinduisme, Buddhisme, Eropah (Portugis, Belanda, British) wujud sejak abad ke- 5 Masihi lagi.

Rujukan: Shamsul Amri Baharuddin. Modul Hubungan Etnik. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti Teknologi MARA, 2007.


No comments:

Post a Comment