Wednesday, 1 August 2012

Dasar Pendidikan Kebangsaan


 Latarbelakang

Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran di  kalangan  pemimpin  dan  rakyat  Malaysia tentang betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi  kehendak negara.  Atas  kesedaran  inilah lahir satu Dasar Pendidikan (Pelajaran)  Kebangsaan  melalui  Penyata  Razak  1956   dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957.  Dasar pendidikan ini  telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib.  Laporan  Rahman  Talib  ini  kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran, 1961.Kemudian, sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun  1974  untuk  mengkaji  semula Dasar Pendidikan dengan tujuan  untuk  memperbaiki  pelaksanaannya  supaya  matlamat untuk   melahirkan  satu  masyarakat  yang  bersatupadu  dan berdisiplin serta  memenuhi  keperluan  tenaga  rakyat  yang terlatih  bagi  pembangunan  negara  dapat  dicapai. Laporan Jawatankuasa  ini  telah  diterbitkan  dalam   tahun   1979.

Rasional
Sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanp mengambilkira   kepada  keperluan  pembangunan,  pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Sistem  Pendidikan berkenaan  mengekalkan  tumpuan  taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka  dan  menekan suppress  semangat  pembangunan  rakyat tempatan. Sistem ini mungkin secocok dengan Tanah  Melayu  yang  terjajah  tetapi apabila  Tanah  Melayu sudah merdeka,ia didapati tidak lagi sesuai. Oleh itu,  langkah-langkah  diambil  bagi  menggubal satu  sistem  pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang merdeka dan mempunyai matlamat-matlamat sendiri.


Objektif

Dasar ini dinyatakan dalam Pendahuluan kepada  Akta Pelajaran, 1961, iaitu:
 "BAHAWASANYA  dasar  pelajaran  seperti  yang  diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957 ialah  untuk  menubuhkan  satu sistem  pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan,  sosial,  ekonomi,dan politiknya..."  Objektif ini dinyatakan secara am tetapi dalam   melaksanakannya,   Kementerian   Pendidikan   dengan  berpandukan kepada Penyata Razak  1956  dan  Laporan  Rahman Talib  1960,  telah  mentafsirkannya  sebagai menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum  dan  menyediakan  tenaga  kerja  ("tenaga rakyat," istilah yang digunakan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet) bagi keperluan ekonomi.Strategi Pelaksanaan

Beberapa strategi  telah  digubal  untuk  mencapai  matlamat Dasar Pendidikan yang telah ditetapkan seperti berikut:

(a) Menjadikan  Bahasa  Kebangsaan  sebagai bahasa     pengantar yang utama

(b) Mengadakan  kurikulum  yang  sama  dan       berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah

(c) Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua;

(d) Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan

(e) Meningkatkan  mutu   pendidikan   keseluruhannya  dengan menyediakan   pendidikan  yang  menyeluruh, seimbang  dan bersepadu;

 (f) Mengadakan  peluang  pendidikan  asas  selama   sembilan tahun

(g)Mendemokrasikan pendidikan dari segi  peluang  dan  mutu dengan  mengagihkan  peruntukan  secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman.

  (h)  Menyediakan pendidikan rendah  mengikut  Kurikulum  Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M iaitu  membaca,menulis dan mengira pada tahun 1983 yang menjurus kepada kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)  pada tahun 1989.  Matlamat  utama  kurikulum  baru ini adalah untuk  melahirkan  individu   yang  seimbang  dari  segi   ilmupengetahuan dan  kemahiran  yang  sesuai  dan  mempunyai  moral serta nilai etika yang kukuh

     (i) Memperluaskan pendidikan Vokasional dan  Teknik  melalui penyusunan  semula  kurikulum  Sekolah  Vokasional  pada tahun 1978

     (j) Mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan  diperingkat  universiti   terutama  dalam  bidang  sastera gunaan dan sains gunaan

     (k) Mempertingkatkan   pendidikan  kerohanian,   moral   dan disiplin

     (l) Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar  di sekolah-sekolah dan memberi  peluang  yang sempuma bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil

     (m) Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin, seperti  pasukan
           kadet  tentera,   kadet   polis,pengakap, puteri Islam dan lain-lain.

     Di  samping  strategi  ini, Dasar Pendidikan Kebangsaan juga  dilaksanakan  dengan  mengadakan  dan  memperkembangkan  tenaga pengajar  yang  terlatih dan juga mendirikan sekolah-sekolah selaras  dengan  pertambahan  kanak-kanak.  Di  Kementerian/Jabatan  Pendidikan pula, beberapa Bahagian dan Jawatankuasa yang meliputi perkara-perkara yang dibangkitkan  oleh  Dasar Pendidikan  Kebangsaan  telah  ditubuhkan  atau diperkuatkan bagi memastikan tercapainya  hasrat  Dasar  Pendidikan  ini.Diantaranya  termasuklah  penubuhan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan  Pendidikan,  Bahagian  Pelajaran  Teknik   dan Vokasional,  Jawatankuasa  Pusat  Kurikulum, Biro Buku Teks,Majlis   Sukan   Sekolah-sekolah   Malaysia,    Jawatankuasa Perancangan   Pendidikan,   Bahagian  Perkhidmatan,  Sebaran Pendidikan dan Pusat Perkembangan Kurikulum.

    Dasar Pendidikan Kebangsaan sememangnya dapat menampung keperluan-keperluan negara buat masa ini dan masa depan. Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai tahap negara perindustrian adalah penting rakyatnya diberikan pendidikan secucuk dengan keperluan-keperluan swasta bagi bidang-bidang tertentu seperti pengeluaran, pelancongan, perkhidmatan, dan sebagainya. Oleh itu dasar ini bukan sahaja dapat memenuhi keperluan tenaga manusia dari segi jumlah tetapi juga dari segi kualiti. Dasar ini seharusnya dapat menggalakkan lebih ramai rakyat yang terlibat secara aktif dalam bidang keusahawanan dan tidak bergantung semata-mata kepada kerajaan untuk mencari kerja. Ini adalah selaras dengan dasar kerajaan semasa yang menekankan penyertaan swasta secara aktif.

No comments:

Post a Comment